فهرست بستن

دانلود ریمیکس آهنگ عربی وریدک یا غالی از نور الزین و محمد الفارس + متن ترانه با بهترین کیفیت

دانلود ریمیکس اهنگ عربی فوق العاده زیبای وریدک یا غالی با صدای نور الزین و محمد الفارس به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی(ترند معروف اینستاگرام)

Download new Music song by Nour Alzain Ft Mohammad Alfaris called Veridak

دانلود آهنگ عربی وریدک یا غالی ریمیکس از نور الزین و محمد الفارس

متن آهنگ عربی وریدک یا غالی ریمیکس از نور الزین و محمد الفارس

ﺣﺒﮏ ﻳﺪق ﺑﺎﻟﺮاس ﻣﺎﻟﻴﻨﻰ ﺣﺐ و اﺣﺴﺎس!
ﻏﻴﺮ اﻧﺖ ﺗﺎج اﻟﺮاس وﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﮏ…
ﺣﺒﮏ ﺳﻮاﻟﻒ ﻟﻴﻞ و ﺷﻔﺎک ﻃﻌﻢ اﻟﻬﻴﻞ…
ﺑﻘﻠﺒﻰ ﻋﺎدی ﺗﻌﻴﺶ ﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﮏ!
وارﻳﺪک ﻳﺎ ﻏﺎﻟﻰ ﻳﺎﻟﻠﻰ ﻣﻨﻮر اﻟﻠﻴﺎﻟﻰ…
و ارﻳﺪک ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻏﻴﺮک وﻟﺎ ﻳﺤﻠﺎﻟﻰ…
ﻳﺎ اوﻟﻰ و اﺧﻴﺮی ﺑﺲ اﻧﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟﻰ
وﻟﺎ ﺗﺼﺪق اﻧﺎ ﻋﻮﻓﮏ ﺑﺲ اﻧﺖ ﻋﻨﺪی ﻏﺎﻟﻰ!
ﻏﻴﺮک اﺑﺪ ﻣﺎ ارﻳﺪ ﺣﺒﮏ اﻟﻰ ﺗﻌﻮی
د ﺿﺤﻜﺘﮏ ﭼﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﺪ ذﺑﺖ ﺑﺤﻨﺎﻧﮏ…
ﻫﻰ ﻫﻰ ﻫﻰ ﻫﻰ ﻫﻰ ﻫﻰ…
ﺣﺒﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﺮوح ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻰ اﺑﺪ ﻣﺎ ﺗﺮوح!
ﺷﺘﺴﻮی ﻟﮏ ﻣﺴﻤﻮح زﻳﺪ ﺑﺪﻟﺎﻟﮏ…
ﻏﻴﺮک ﺻﻌﺐ اﺧﺘﺎر ﺑﻘﻠﺒﻰ ﻣﻜﺎﻧﮏ ﺻﺎر
ﻋﺎﺟﺒﻨﻰ ﺑﻴﮏ اﺣﺘﺎر زﻳﺪ ﺑﺪﻟﺎﻟﮏ!
و اﺣﻀﻨﮏ ﺣﺒﻴﺒﻰ و ﺑﻘﻠﺒﻰ ارﻳﺪ اﺿﻤﮏ…
ﻣﻦ ﻏﻴﺮک اﺣﺴﮏ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮا و اﺷﻤﮏ
اﻋﻮﻓﮏ ﺑﻌﻴﺪه ﻛﻞ ﻋﻤﺮی اﺑﻘى ﻳﻤﮏ…
ﻣﺎ اﺳﻮى اﻧﺎ ﺑﺪوﻧﮏ ﻟﮏ ﻓﺪوى روﺣﻰ ل اﺳﻤﮏ!
دانلود آهنگ عربی وریدک یا غالی ریمیکس
ﻏﻴﻮک اﺑﺪ ﻣﺎ ارﻳﺪ ﺣﺒﮏ اﻟﻰ ﺗﻌﻮی…
د ﺿﺤﻜﺘﮏ ﭼﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﺪ ذﺑﺖ ﺑﺤﻨﺎﻧﮏ!
ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻴﻠﺮزه ﺗﻮ دﻟﻢ ﺣﺲ و ﻋﺸﻖ واﺳﻢ ﻧﺬاﺷﺖ…
ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﻰ ﺗﺎج ﺳﺮه و اﻳﻦ ﺟﺎ ﺟﺎی ﺗﻮﺳﺖ!
ﻋﺸﻘﺖ ﺧﻮﺷﻰ ﺷﺐ اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ ﻟﺒﺎت ﻃﻌﻤﻪ ﻋﺸﻘﻢ
ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ دوﺑﺎره ﻣﻴﺸﻪ و اﻳﻦ ﺟﺎ ﺟﺎی ﺗﻮﺳﺖ…
ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ای روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺷﺒﺎم!
ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺸﻘﻢ ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ واﺳﻢ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﻦ
اول و آﺧﺮ ﺗﻮﻳﻰ ﻓﻜﺮو ذﻫﻦ واﺳﻢ ﻧﺬاﺷﺘﻰ…
و ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﺗﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﭘﻴﺸﻢ ارزش داری…
ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﺴﻰ رو ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺎی ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه
ﻓﻘﻄ ﻣﻦ اون رو ﻣﻴﺨﻮام ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻴﺘﻮ!
زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ از ذﻫﻨﻢ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻴﺮی…
ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﻨﻰ ﺣﻖ داری ﻋﺸﻘﺖ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻴﺸﻪ…
ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﻜﻰ رو اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻢ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﺗﻮ درﺳﺖ ﺷﺪه!
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰت ﺑﻪ دﻟﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﺎز ﻛﻦ ﺧﻮﺷﻴﺘﻮ زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻦ…
ﺑﻐﻠﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻴﺮﻣﺖ….
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻮی ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﺗﺮک ﻛﺮدﻧﺖ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ!
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﻰ ﻗﻴﻤﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻮن ﺗﻮ اﺳﻤﺖ ﺑﺸﻢ…
ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﺴﻰ رو ﻧﻤﻴﺨﻮام…
ﻓﻘﻄ ﻣﻦ اون رو ﻣﻴﺨﻮام ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻴﺘﻮ!
*************
آهنگ عربی وریدک یا غالی ریمیکس

برای دانلود رایگان اهنگ عربی وریدک یا غالی ریمیکس با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب نور الزین و محمد الفارس از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید نور الزین و محمد الفارس به نام عربی وریدک یا غالی ریمیکس با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاین موزیک عربی وریدک یا غالی ریمیکس نور الزین و محمد الفارس


دسته بندی : آهنگ عربی» ریمیکس» همه آهنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *