فهرست بستن

دانلود آهنگ جدید شقیقه (لالایی) با صدای مهراب + متن ترانه با بهترین کیفیت

دانلود اهنگ جدید شقیقه (لالایی) با صدای مهراب به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی (بسیار معروف ترند اینستاگرام)

دانلود اهنگ بی کلام شقیقه (لالایی) با صدای مهراب

( مناسب ساخت کلیپ های غمگین جدایی از عشق ، شکست عشقی و جدایی ، کلیپ های سوزاناک و غمگین گریه آور ، مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ و اینستاگرام و تیک تاک و …)

Download new Music song by Mehrab called Shaghighe

دانلود آهنگ شقیقه (لالایی) از مهراب

متن آهنگ غمگین شقیقه (لالایی) از مهراب

داش ﻣﻬﺮاب ﭼﻴﺸﺪه ﺳﺮدرد داری ﺑﺎزم
آره ﺳﺮاج ﺟﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺳﺖ دﻧﻴﺎم ﻣﻨﻮ ول ﻛﻦ اﻳﻦ ﺳﺮدرد ﻟﻌﻨﺘﻰ وﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ
اﻣﺸﺐ ﻳﻪ ﺟﻮری ﻗﺴﻢ دادم ﺧﺎﻛﻮ ﻛﻪ زﺟﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ
دﻋﺎ ﻛﻦ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻜﻨﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﻠﻮ ﻣﻴﺴﻮزوﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻘﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﻫﻴﭽﻰ و ﻧﺪﻳﺪی ﺗﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﻪ آﺗﻴﺸﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدی
دﻋﺎ ﻛﻦ دﻳﮕﻪ ﻳﺎدم ﻧﻴﻔﺘﻰ از ﺣﻖ ﻧﮕﺬرﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎﻣﺮدی
ﻧﺸﺪ واﺳﺖ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ دردوﻧﻪ ی ﻗﻠﺒﻢ
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﻛﻨﺎرش آروم ﺑﺨﻮاﺑﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﺷﺒﺎ ﭼﻘﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﮔﻠﺎی ﭘﻮﻧﻪ و رازﻗﻰ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﻣﻬﺮاب ﻣﺜﻠﻪ ﮔﻞ ﺷﻘﺎﻳﻘﻰ
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻰ رو ﺗﻦ آﻗﺎﻳﻰ ﻫﻪ دوﺑﺎره ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ دوﺑﺎره ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ
ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻳﻰ از ﺗﺮﺳﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﮔﺎﻣﻮ ﻧﺰﻧﻢ دﻋﺎ ﻛﺮدم ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻴﺎد و ﻓﺮداﺷﻪ
ﻣﺎﻣﺎن اون روز ﻧﺰدﻳﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺧﺎﻛﻪ ﺑﻘﺎی ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺮم ﺗﺎ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻪ ﻃﻮری ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎ اﺻﺎ ﺑﺬار ﭘﺎی ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪﺟﻮری ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﺷﻮن ﺳﻠﺎﻣﺖ وﻟﻰ دﻟﮕﻴﺮم از ﺧﻮدم
ﺗﻜﺴﺖ آﻫﻨﮓ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﻬﺮاب و ﻓﺮزاد ﺷﺠﺎﻋﻰ
رﻓﺘﻰ و ﻗﻴﺪﻣﻮ زدی ﻣﺮﮔﻤﻮ ﻳﻪ روز
ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ اﻳﻨﺒﺎر ﻋﻜﺴﻤﻮ رو ﺧﺎک ﺑﺒﻴﻨﻰ ﺧﺪا وﻛﻴﻠﻰ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺑﺎ دروغ اﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﺪ آدم وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻘﻢ ﻧﺒﻮد
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ اﻳﻨﺎ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺧﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﻰ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﻋﻜﺴﻤﻮ ﺣﺎﻟﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺒﻴﻦ
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮاب آروم ﻣﻨﻮ رﮔﺎﻣﻮ ﺗﻴغ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ اﻳﻨﻮ ﺑﺪون ﻛﻪ ﺑﺪ ﻛﺮدی رﻓﻴﻖ
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ اﻳﻨﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻣﺸﺘﺎم ﭘﺮه از ﻗﺮﺻﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻰ اﻋﺼﺎب
ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم
ﺳﻴﮕﺎر و دﺳﺘﺎم اﻳﻨﻘﺪ ﺗﻴغ زدم ﺟﺎ ﻧﺪاره
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻮ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﺷﺎﻫﺮک ﻣﻴﺒﺮم ﺑﺪ ﻣﻴﺒﺮم
ﺳﻴﮕﺎرو ﭼﺸﻤﺎم اﻳﻨﻘﺪ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه ﻛﻮر ﺷﺪه اﺷﻜﺎم ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻣﻴﺎد
ﺧﻮﻧﻪ رو درﻳﺎ ﻛﺮده اﻳﻨﺒﺎر اﻧﻘﺪ ﺑﺪ زدم اﻳﻦ ﺗﻴﻐﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺧﻮن ﻣﻴﺎد
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﻮ وا ﻛﺮده اﻳﻨﺒﺎر داﻏﻮن ﺗﺮ از ﻣﻦ ﻧﻰ
ﻫﻤﺶ ﻗﻠﻴﻮ و ﺳﻴﮕﺎر و ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻴﻨﻰ و ﺷﺮﺑﺖ و ﻗﺮص و ﻋﺎﺷﻘﻰ
اﻳﻨﺒﺎر آروم ﺗﺮ از ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ
و ﮔﺮﻳﻪ و زاری ﻧﻰ ﻛﻨﺎر ﺷﻌﺮ و ﻋﻄﺮ رازﻗﻰ
ﻣﺎدر ﺗﺮ از ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
وﻟﻢ ﻛﺮد ﺗﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻫﺪوﻧﻰ دﺳﺖ و ﭘﺎ زدم
ﺳﻴﮕﺎرو و آﺧﺮ ﺳﺮم ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻮای ﺧﻮﻧﻪ دﻟﮕﻴﺮه و ﻟﺞ ﻛﺮدم ﺗﻮ رﮔﺎم آﻣﭙﻮل ﻫﻮا زدم
اﻳﻦ روزا ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻴﮕﺮدن دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎ و ﻃﻌﻨﻪ
وﻟﻰ ﻣﻦ ﭼﻰ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﺳﺮ زﺑﻮﻧﻤﻰ

برای دانلود رایگان اهنگ شقیقه (لالایی) با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب مهراب از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید مهراب به نام شقیقه (لالایی) با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک شقیقه (لالایی) مهراب


دسته بندی : آهنگ ایرانی» آهنگ غمگین» آهنگ های ترند اینستاگرام» آهنگ های جدید» بی کلام و لایت» ریمیکس» همه آهنگ ها

سایر آهنگهای این هنرمند :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *