فهرست بستن

دانلود آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن از جونگ کوک و جیمین + متن و ترجمه ترانه با بهترین کیفیت

دانلود اهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن با صدای جونگ کوک و جیمین به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی به همراه ریمیکس صدای بچه

دانلود ورژن sped up  آهنگ جونگ کوک و جیمین به نام ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن (با صدای بچه)

Download new Music song by Jungkook called Violins Playing

دانلود آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن از جونگ کوک و جیمین

متن آهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن از جونگ کوک و جیمین

I don’t wanna go
ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮم
But baby, we both know
اﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰﻣ، ﻫﺮ دو ﻣﻴﺪوﻧﻴﻢ
This is not our time
زﻣﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدﻧﻤﻮن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه
It’s time to say goodbye
ﻣﻮﻗع ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻴﻪ
Until we meet again
ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ رو ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
‘Cause this is not the end
ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ
It will come a day
روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
When we will find our way
ﻛﻪ ﻣﺎ راﻫﻤﻮن رو ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
**********
[Pre-Chorus]
Violins playing and the angels crying
وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
When the stars align then I’ll be there
وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد
*********
[Chorus]
No, I don’t care about them all
ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved
ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you
و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain
از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
**********
[Verse 2]
I’m letting my hair down
ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ رﻫﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ
I’m taking it cool
آﺳﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺶ
You got my heart in your hand
ﻗﻠﺒﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻰ
Don’t lose it, my friend
از دﺳﺘﺶ ﻧﺪﻫ، دوﺳﺖ ﻣﻦ
It’s all that I got
اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻳﻪ ﻛﻪ دارم
**********
[Pre-Chorus]
**********
Violins playing and the angels crying
وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
When the stars align then I’ll be there
وﻗﺘﻰ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد
**********
[Chorus]
**********
No, I don’t care about them all
ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved
ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you
و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain
از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
**********
[Chorus]
**********
No, I don’t care about them all
ﻧﻬ، اﺻﻠﺎ ﺑﻬﺸﻮن اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
‘Cause all I want is to be loved
ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻳﻨﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻢ
And all I care about is you
و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
No, I don’t care about the pain
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ درد اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺪم
I’ll walk through fire and through rain
از ﻣﻴﺎن آﺗﺶ و ﺑﺎران رد ﻣﻴﺸﻢ
Just to get closer to you
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻢ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی
*********
[Outro]
All I care about is love
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﻋﺸﻘﻪ
Oh, oh, oh
All I care about is love
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻬﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪم ﻋﺸﻘﻪ
You’re stuck on me like a tattoo
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﻮ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪی

برای دانلود رایگان اهنگ خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب جونگ کوک و جیمین از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ خارجی جدید جونگ کوک و جیمین به نام ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک خارجی ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن جونگ کوک و جیمینبرای دانلود رایگان اهنگ ورژن sped up ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن (با صدای بچه) با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید به نام ورژن sped up ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن (با صدای بچه) با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک ورژن sped up ویولن ها مینوازند و فرشته ها گریه میکنن (با صدای بچه)


دسته بندی : آهنگ خارجی» همه آهنگ ها

سایر آهنگهای این هنرمند :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *