فهرست بستن

دانلود آهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس از عرشیا غم + متن ترانه با بهترین کیفیت

دانلود اهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس با صدای عرشیا غم به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی

دانلود آهنگ حسبی الله خدا برایم کافیست از عرشیا غم (ریمیکس اینستاگرام)
دانلود آهنگ فقط خدامونو عشقه حسبی الله از عرشیا غم + ریمیکس
ریمیکس غمگین رپی اینستا
اهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم از عرشیا غم (ریمیکس اینستاگرام)

Download new Music song by Arshia Gham called Azo Bellaah

دانلود آهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس از عرشیا غم

متن آهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس از عرشیا غم

داﻳﻰ دارﻳﻢ
ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻟﺎﺗﺎ واس ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ
ﻟﺎﻛﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﻓﺮق داره
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﭘﻴﮏ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ
ﺧﺪاﻣﻮن ﻛﺎری ﻧﺪاره ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ
ﻣﻰ ﻣﻴﻨﻮﺷﻴﻢ ﺗﻮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻧﺪارﻳﻢ رﻳﺎﻳﻰ اﺻﻦ
ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻰ ﻧﻤﺎز
ﻧﻪ واﺳﻪ ﺧﺪا واﺳﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻤﻮن ﻣﻴﮕﻦ ﻛﺎﻓﺮ
ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻟﺎت و ﭼﺎﻗﻮ ﻛﺸﻴﻢ
ﺧﺪاﻣﻮن ﻳﺎد داده
ﻛﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎز آب ﻧﻜﺸﻴﻢ
ﺧﺪاﻣﻮن ﻳﺎد داده ﺑﻤﻮن
ﻛﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﻛﺴﻴﻮ ﻧﺨﻮر
ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ
راﺑﻄﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ
اﮔﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﺑﺨﻮر
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮر
دﻳﻦ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
ﺷﻤﺎ اﺳﻠﺎﻣﻪ دﻳﻦ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺮن ﻛﺮﻳﻢ
ﻟﺎ اﻛﺮاه اﻟﻔﻰ اﻟﺪﻳﻦ
ﻳﻌﻨﻰ در دﻳﻦ اﺟﺒﺎری ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ ﻣﺎ دﻳﻨﻤﻮن و دارﻳﻢ
ﻋﺮﺷﻴﺎ ﻛﻬﺘﺮی ارﺷﻴﺎ ﻛﻬﺘﺮی ارﺷﻴﺎ ﻏﻢ
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﺑﺮات از ﺳﻮره ی ﺿﺤﻰ
وﻠﺴﻮﻔَ یﻌﻄَ رﺒَ ﻓﺘﺮﻀى
ﻣﻴﮕﻪ ﺧﺪا روزی ﺑﻬﺖ اﻧﻘﺪ ﻋﻄﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ
ﻛﻪ از ﺗﻬﻪ دﻟﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻰ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﺷﻴﻮه ی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ
اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
إﻨّ اﻟﻠﻬَ یﺤﺒّ اﻟﻤﺘﻮﻠﻨَ
ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا دوﺳﺖ داره
ﺑﻬﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻰ
ﻓﻘﻄ ﺧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻋﺸﻘﻪ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
ﺧﺪاﻣﻮن ﺑﺮاﻣﻮن ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
روﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻴﻢ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
ﺗﺘﻮﻳﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻜﺪان ﺧﺪا ﺟﻨﺲ ﻋﺠﻴﺒﻰ دارد
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻰ ﺷﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﮏ ﻫﺎ دارد
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻴﺪﻳﻢ ﺗﻮﻳﻪ دﻋﻮا ﻫﻤﻪ رﻗﻴﺒﺎﻣﻮن
دﻋﻮا ﻓﻘﻄ واﺳﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺜﻪ ﺷﻬﻴﺪاﻣﻮن
ﺧﺪا اﻣﻴﺪ ﻓﻘﻄ ﺧﻮدت
ﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﻴﺨﻮدت
ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺧﻠﺎف ﻗﻠﺎف
ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺟﺎﻳﻪ ﺧﻮد داره
ﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎﻣﻮﻧﻢ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﺎﻳﻪ ﺧﺎﺻﻰ دارﻳﻢ
ﺳﻮا ﺑﺮو ﻧﺎﻣﻮﺳﻤﻮن
رو ﺧﺪاﻣﻮﻧﻢ ﻏﻴﺮت دارﻳﻢ
ﻗﻀﺎوت ﻛﺎره ﺧﺪاس
ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪه ﻫﺎﻳﻪ ﭘﺴﺖ
ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻗﺮﻧﺸﻢ
ﺑﺮدﻳﻦ ﭼﻨﺪﺑﺎری دﺳﺖ
ﻛﻠﻦ ﺳﺮم ﺑﺎﻟﺎس
ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮم ﺧﺪاس
ﺷﻌﺎره ﺑﭽﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺎ
ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ س
ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻟﺎﺗﺎ واس ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ
ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ
ﻟﺎﻛﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﻓﺮق داره
ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻟﺎﺗﺎ واس ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ
ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ ﺧﺪاﻳﻰ دارﻳﻢ
ﻟﺎﻛﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوب ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﺪاس
ﻳﻜﻰ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ زﻧﺎس
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﺪاس
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﮔﻨﺎس
ﻳﻜﻰ ﻣﻮی ﺳﻴﺦ و ﻏﻴﺮت
ﻳﻜﻰ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﺷﻬﻮت
ﻳﻜﻰ رﻳﺸﺶ و ﺑﺎ ﺗﻴغ زده
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ رﻳﺸﺶ ﻣﺮدﻣﻮ ﺗﻴغ زده
ﺑﺪه ﺑﺮه
ﻓﻘﻄ ﻓﻘﻄ ﻓﻘﻄ
ﺧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻋﺸﻘﻪ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
ﺧﺪاﻣﻮن ﺑﺮاﻣﻮن ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
روﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻴﻢ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
ﺗﺘﻮﻳﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺴﺒﻰ اﻟﻠﻪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻜﺪان ﺧﺪا ﺟﻨﺲ ﻋﺠﻴﺒﻰ دارد
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻰ ﺷﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﮏ ﻫﺎ دارد
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻴﺪﻳﻢ ﺗﻮﻳﻪ دﻋﻮا ﻫﻤﻪ رﻗﻴﺒﺎﻣﻮن
دﻋﻮا ﻓﻘﻄ واﺳﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺜﻪ ﺷﻬﻴﺪاﻣﻮن

برای دانلود رایگان اهنگ اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب عرشیا غم از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید عرشیا غم به نام اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک اعوذ بالله من شیطان رجیم ریمیکس عرشیا غم


دسته بندی : آهنگ ایرانی» آهنگ غمگین» رپ ایرانی» همه آهنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *