فهرست بستن

دانلود آهنگ عربی نسینی الدنیا از راغب علامه + متن و ترجمه ترانه با بهترین کیفیت

دانلود اهنگ عربی لو اقلک انی بحبک (نسینی الدنیا) با صدای راغب علامه به همراه تکست ترانه با بهترین کیفیت اصلی

دانلود آهنگ عربی نسینی الدنیا از راغب علامه (همراه با ترجمه)

Download new Music song by Ragheb called Alame Lo Aghlak

دانلود آهنگ عربی لو اقلک انی بحبک از راغب علامه

متن آهنگ عربی لو اقلک انی بحبک از راغب علامه

ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎری ﻛﻦ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ
دوﺑﻨﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﻣﻦ را در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان
وﺳﺒﻨﻰ اﻗﻠﮏ اﺣﻠى ﻛﻠﺎم
ﺑﮕﺬار ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﺎت را ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ و ﺟﻬﺎن را ﺑﮕﺮدم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ زی ﻏﺮاﻣﮏ اﻧﺖ اﻟﺎﻗﻰ ﻏﺮام
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻋﺸﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم
اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم
ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ
دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ
ﻣﻦ را در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﺎن اﺟﻤﻞ ﻳﻮم ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻳﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﮏ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ
روزی ﻛﻪ ﺗﻮ را دﻳﺪم ای ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪرﺗﺶ اﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎ اﻓﻜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﻪ ای را ﺑﺪون ﻳﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ
ﻟﻘﺘﻨﻰ ﺑﺪوب ﻓﻰ ﻫﻮاک
ﻣﻦ را ﻳﺎﻓﺘﻰ ﻛﻪ در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ذوب ﺷﺪم
ﺧﺪﺗﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ را از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻛﺮدی
ﻋﺸﺖ ﻓﻰ اﺟﻤﻞ اﺣﺴﺎس
و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم
وﻧﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎک
و دﻧﻴﺎ را در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم ﻋﺰﻳﺰم
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ و در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ
اﻧﺎ ﺷﺎﻳﻠﮏ ﺟﻮه ﻋﻴﻨﻴﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻗﺮار دادم
واﻟﺪﻧﻴﺎ دى ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠﻰ
و اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ
اﻧﺎ ﺟﻨﺒﮏ وﺑﺤﺒﮏ
ﻣﻦ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮام و دوﺳﺘﺖ دارم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﻗﺪر اﻧﺎ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﻳﻮم اﻧﺴﺎک
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ روزی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ ﻋﺰﻳﺰم
ﺑﺘﻤﻨى اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻄﻮل
آرزو دارم ﻛﻪ ﻋﻤﺮم ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ
واﻓﻀﻞ اﺣﺒﮏ ﻋﻠى ﻃﻮل
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ده اﻧﺎ ﻳﺎﻣﺎ ﺣﻠﻤﺖ اﻛﻮن وﻳﺎک
زﻳﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻮدن را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻤ…

برای دانلود رایگان اهنگ عربی لو اقلک نسینی الدنیا با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب راغب علامه از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید راغب علامه به نام عربی لو اقلک انی بحبک با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاین موزیک عربی لو اقلک انی بحبک راغب علامه


دسته بندی : آهنگ شاد» آهنگ عربی» پاپ» همه آهنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *