فهرست بستن

دانلود آهنگ شفتو شفتو از محمود شاهین + ترجمه و متن کامل ترانه با بهترین کیفیت (همه ی ریمیکس ها)

دانلود اهنگ شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی با صدای محمود شاهین به همراه ترجمه تکست ترانه با کیفیت اصلی ( ریمیکس جدید و ترند معروف اینستاگرام )

Download new Music song by Unknown Artist called Shafto Shafto Remix

دانلود آهنگ شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی از محمود شاهین

ترجمه و متن کامل آهنگ شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی از محمود شاهین

رﻓﺖ ﻋﻨی ﺗﺮد ﺗﺸﻮﻓﻮ
ﭘﻠﻜﻢ ﻣﻴﭙﺮه و ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺒﻴﻨﺘﺶ
وﻔﻮﻓی ﺗﺸﺒک ﺑﻔﻮﻓﻮ
و دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد
ﺣﺎﻟﻒ ﺑﺮﺑی ﻣﺎﻋﻮﻓﻮ
ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﻛﻪ ﺗﺮﻛﺶ ﻧﻜﻨﻢ
اﺗﻤﻨﺎه یﻈﻞ ﺑﺴﺪی
آرزو ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﻨﺎرم ﺑﻤﺎﻧﺪ
یﺴﻤﺮ ﻳﺴﻤﺮ ﻳﺴﻤﺮ ﻳﺴﻤﺮ
ای ﺳﺒﺰه رو ای ﺳﺒﺰه رو
یﺴﻤﺮ یﻤﻌﺬب دﻟﺎﻟی
ای ﺳﺒﺰه رو ای ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻟﻤﻮ ﻋﺬاب ﻣﻴﺪی
ﺷﻮف ﺑﻌﻨک وارﺣﻢ ﺣﺎﻟی
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺣﺎل ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﻬﻢ رﺣﻢ ﻛﻦ
یﺎرﺘک ﺗﻈﻞ ﻗﺒﺎﻟی
ای ﻛﺎش ﻛﻪ روﺑﺮوی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪی
وﻠﺸی ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺎ ﻣﺎﺑﺪی
و دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰی از دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻫﻢ
یﻮﻣﻨﻮ اﺗﻌﺮف ﻋﻠﻪ
روزی ﻛﻪ ﻣﻨﻮ دﻳﺪ
ﭼﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﻮف اﻟﻐﺮﺑه
ﻋﺘﺎﺑﺎ ﻣع اﻟﻤﻮﻟﻪ
وﻫﻮﺎت ﺷﻐﻞ أﻬﻞ اﻟﺤﺪی
ﺻﺪﻗﻮﻧی یﻮﻣﻨی ﺷﻔﺘﻮ
ﺑﺎورم ﻛﻨﻴﺪ روزی ﻛﻪ دﻳﺪﻣﺶ
ﻧﻮم اﻟﻠﻞ اﺑﺪ ﻣﺎﻋﺮﻓﺘﻮ
دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺧﻮاب ﺷﺐ را ﻧﺪﻳﺪم
اﻟﻌﺴﻞ یﻘﻄﺮ ﻣﻦ ﺷﻔﺘﻮ
از ﻟﺒﻬﺎﻳﺶ ﻋﺴﻞ ﻣﻴﺮﻳﺰد
وﻣﻦ اﻟﺤﻠﺎ ﺧﺪو ﻣﻨﺪی
و از ﺧﻮﺷﻜﻠﻰ ﻟﭙﻬﺎﻳﺶ ﻣﻨﺪی ﺳﺖ( اﺳﺘﻌﺎره از ﺳﻴﺮاب ﻛﺮدن اﺳﺖ در واﻗع ﻣﻨﺪی ﺟﺎی آﺑﺨﻮری اﺳﺒﺎن اﺳﺖ )
یﻮﻣﻦ ﺷﻔﺘﻮ ﺻﺤﺖ اوﻠی
وﻗﺘﻰ دﻳﺪﻣﺶ ﻓﺮﻳﺎد زدم ای وای ﻣﻦ
زﻏﺮ ﺣﻠﻮه وﻣﻦ ﺟﻠی
ﻛﻮﭼﻴﮏ و ﺧﻮﺷﻜﻞ و ﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺑﻨﻈﺮه ﺻﻮﺑﻠی دﻟﻠی
ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻴﺮی ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ زد
واﻟﻨﺒﺾ ﺻﺎر ﻣﺘﺮدی
و ﻧﺒﻀﻢ دﻳﻮاﻧﻪ وار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﻛﺮد
یﺎ اﺑﻦ اﻟﻨﺎس اﺳﻤع ﻣﻨی
ای ﺑﭽﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ
کﺎﻓی دﻟع وﻣﺠﻨﻨی
ﻧﺎز ﻛﺮدن ﺑﺲ اﺳﺖ ﻣﺮا دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﺮدی
اﻧﺎ اﺣﺒک واﻧﺖ ﺗﺤﺒﻨی
ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم و ﺗﻮ ﻫﻢ دوﺳﺘﻢ داری
واﺗﻤﻨﺎک ﺗﻀﻞ ﺑﺴﺪی
و آرزو ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺗﻀﻞ ﺑﺴﺪی اﻟﻌﻤﺮ کﻠﻪ
اﮔﺮ در ﻛﻨﺎرم ﺑﻤﻮﻧﻰ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم
اﻧی ﺣﺒک ﻣﺎاﻣﻠﻪ
ﻣﻦ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻢ
ﺗﻀﻞ ﺑﺴﺪی اﻟﻌﻤﺮ کﻠﻪ
اﮔﺮ در ﻛﻨﺎرم ﺑﻤﻮﻧﻰ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم
اﻧی ﺣﺒک ﻣﺎاﻣﻠﻪ
ﻣﻦ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻢ
یﺎﻟﺤﻄﺖ 1ﻌﻠه
ای ﻛﺴﻰ ﻛﻪ 12 ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدی ( 12 ﻳﮏ ﻋﺪد اﺳﺘﻌﺎره ای ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد اﺳﺘ)
ﺑﮕﻠﺒی وﻫﻢ ﺻﺎر ﻇﺪی
ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﺪی

برای دانلود رایگان اهنگ شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب محمود شاهین از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید محمود شاهین به نام شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک شفتو شفتو صدقونی یوم شفتو عربی محمود شاهین


برای دانلود رایگان اهنگ ریمیکس دوم عربی شفتو شفتو با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود ریمیکس دوم آهنگ عربی شفتو شفتو با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

 

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک ریمیکس دوم عربی شفتو شفتو


برای دانلود رایگان ریمیکس سوم آهنگ عربی شفتو شفتو با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود ریمیکس سوم اهنگ عربی شفتو شفتو با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک ریمیکس سوم آهنگ عربی شفتو شفتو


دسته بندی : آهنگ شاد» آهنگ شوتی عربی اینستا بی کلام باکلام بمب ریمیکس» آهنگ عربی» آهنگ های ترند اینستاگرام» ریمیکس» همه آهنگ ها

سایر آهنگهای این هنرمند :

۱ Comments

  1. کیان

    آقا جان یکبار هم خودت همراه خواننده از روی متن بخون ببین چقدر متن ناقصه،گذشته ازاین از نیمه اهنگ دیگه متن تموم میشه از دقیقه ۳:۳۰…!! بگذریم که اونکسی که تایپ کرده اصلا اینکاره نبوده لااقل بتونه حروف رو بهم بچسپونه یا فاصله بگذاره…..واقعا حق این آهنگ این نیست،حق مخاطب این نیست،وچون میدونم این نظر رو احتمالا حذف میکنید میگم: چرا ما ایرانیا اینجور شدیم ؟ چرا در ارائه هر خدمت،تولید….هرچیزی،بدترینیم؟ ادعای صرف و تو خالی!
    بیستا سایتو گشتم نتونستم متن صحیح این آهنگ رو پیداکنم!! توقع نکنیم تولیداتمون هم بهتر از پراید باشه😐🫤😕☹️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *