فهرست بستن

دانلود آهنگ جرسه از حسن زیرک + متن ترانه با بهترین کیفیت (ریمیکس جدید هوش مصنوعی)

دانلود اهنگ جرسه با صدای حسن زیرک به همراه تکست ترانه با کیفیت اصلی

(ریمیکس هوش مصنوعی)

دانلود اهنگ جرسه از حسن زیرک ساخته شده با هوش مصنوعی

Download new Music song by Hassan Zirak called Jarsa Remix

دانلود آهنگ جرسه (ریمیکس هوش مصنوعی) از حسن زیرک

متن آهنگ جرسه (ریمیکس هوش مصنوعی) از حسن زیرک

ﺑﻮﺧﻮم دورم ﻧﺎﻳﮕﻪ ﻣﻰ ﻛﻪ س ﻧﻴﻪ وﻟﺎﻣﻰ ده ﻣﻰ
ئﻪ ﺑﺮوی ره ﺷﻰ ﻫﻴﻠﺎﻟﻰ ﻛﻪ وﺗﻮﻧﻪ ژﻳﺮ ﭘﻪ رﭼﻪ ﻣﻰ
ﺳﻪ ﺑﺮ و ﻫﻮﺷﻰ ﻟﻰ ﺑﺮﻳﻮم ﺧﺴﺘﻮﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺮی ﺧﻪ ﻣﻰ
ﺳﻮﭼﻰ ﭼﺎدره ﻛﻪ ت ﻟﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮓ ده رﭼﻰ ﻟﻪ ﺗﻪ ﻣﻰ
ﺟﻪ رﺳﻪ ﺟﻪ رﺳﻪ ی ﻛﺎری ﺗﺎراﻧﻰ ﺗﻪ ر ﻧﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﻰ
ﺑﺎرﻳﻜﻪ ی ﻧﻪ ﺷﻤﻴﻠﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﻜﻰ ﺧﺎل داﻧﻪ داﻧﻰ ﻛﻮرﺗﻰ ﻣﺎل ﻟﻪ ﺑﻮﻛﺎﻧﻰ
ﺑﺎ ﻛﻪ وﺷﻪ ﻛﻪ ت ﭘﻴﺲ ﻧﻪ ﺑﻰ ﭘﻴﺖ ﻟﻪ ﺳﻪ ر ﭼﺎوم داﻧﻰ
ﻗﻪ د ﻧﻪ ﺑﻮو ﺑﻠﻴﻰ داﺑﻨﻴﺸﻪ ﺗﻮزی ﺑﻜﻪ ﻳﻦ راوو ﺗﻪ ﮔﺒﻴﺮ
ﺳﻪ د ﻟﻪ ﺣﻨﻪ ت ﻟﻪ و ﺣﺎﻟﺎﺗﻪ م ده س ﻟﻪ ﻣﻪ م ﻛﺎن ده ﻛﻪ م ﮔﻴﺮ
ﺟﺎ ﭼﻰ ﺑﻮ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺑﻤ؟ ئﻪ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺣﻴﻞ و ئﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺮ
ﺟﻪ رﺳﻪ ﺟﻪ رﺳﻪ ی ﻛﺎری ﻣﻴﺎﻧﺪواوی ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻪ ره ی ﭘﻴﻨﺎوی
ﻛﻮﻟﻤﺖ ﮔﻮﻟﻰ ﺳﻴﻠﺎوی ﺑﻪ ﻫﻪ ﺷﺘﻢ ﺷﻪ ش داﻧﮓ ده ﻧﻰ ﺗﻪ ﺳﻜﻰ ﺑﻰ ﺑﺎﻟﺎم ﻧﺎ وی
ده گ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺑﻢ ئﺎﻳﺸﻰ ﺗﻮﭘﻰ ﺗﻪ ﻟﺎی ﻟﻪ ﻛﻪ وﺷﻰ
ئﺎوی ﮔﻮﻟﺎن ده دﻳﺮی ﻣﺎﻧﺪو ﺑﻮه و ده ﺳﺘﻰ دﻳﺸﻰ
ﭘﺸﺘﻴﻮﻧﻪ ﻛﻪ ی ﻛﺮاوه ﻟﻮﻳﻪ ﻛﻰ ﻟﻪ دووی ده ﺧﺸﻰ
ده ردو ده رﻣﺎﻧﻢ ﻟﻴﻮ ئﺎل ﻛﻮﺷﺘﻮﻣﺖ ﺑﻮوﻛﻪ ئﺎﻳﺸﻰ
ﺟﻪ رﺳﻪ ﺟﻪ رﺳﻪ ﻛﺎری ﺗﺎراﻧﻰ ﺗﻪ ر ﻧﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﻰ
ﺑﺎرﻳﻜﻪ ی ﻧﻪ ﺷﻤﻴﻠﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﻟﻪ ﺳﻪ رم واﺟﺒﻪ وه ک روژی ره ﻣﻪ زاﻧﻰ
ده ﺑﺮو ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻪ رام ﺑﻰ ﻫﻪ روه ک ﺷﻪ راب ﻟﻪ ﺷﻴﺨﺎن
ﻫﻴﭻ ﻗﻪ وﻟﻰ راﺳﺘﻴﺖ ﻧﻴﻪ ﻏﻪ ﻳﺮی درو و ﺗﻪ ﻓﺮه دان
ئﻪ ﮔﻪ ر ﻗﻪ وﻟﻢ ده ده ﻳﻰ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ وه ره ﻛﻪ وان
ده ﻧﺎ ﺑﻪ و ﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻪ ﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدا ﻛﺮدی ﻟﻪ ﺷﻪ ﻳﺘﺎن
روﺣﻤﻰ ﺧﻮدات ﻟﻪ دﻟﻰ ﻧﻴﻪ ﻛﺎﻓﺮی ﺑﻰ دﻳﻦ و ئﻴﻤﺎن
ﺟﻪ رﺳﻪ ﺟﻪ رﺳﻪ ی ﻛﺎری ﺳﻪ ﻗﺰی ده ﭼﻤﻪ ژواﻧﻰ ﺑﻪ دزی
ﺧﺰﻣﻴﻨﻪ ﻣﻤﻜﻪ ن ﻟﻮﻣﻪ ﺷﻴﺖ ﺑﻮم ﻟﻪ ﺟﮕﻪ ر ﻗﺮﻣﺰی
ﺑﻪ ﺳﻪ ر ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻪ زاﻧﻦ ﺑﻪ دﻳﻨﻢ ده ی ﭘﻪ رﺳﺘﻢ
ده ﺳﺘﻢ ﮔﻴﺮا ﺑﻪ روﻛﻰ ﻣﻪ م ﻛﻮﻟﻪ ی ﻛﻪ وﺗﻪ ده ﺳﺘﻢ
ﻫﺎواری ﻛﺮد وه ی داﻳﻪ ﻟﻪ ﭘﺮ ﺳﻪ ر ﭘﻪ ﻧﺠﻪ ی ﮔﻪ ﺳﺘﻢ
ﺧﺰﻣﻴﻨﻪ ﻣﻪ م ﻛﻪ ن ﻟﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺘﻰ ﭼﺎوی ﻣﻪ ﺳﺘﻢ
ﺟﻪ رﺳﻪ ﺟﻪ رﺳﻪ ی ﻛﺎری ﺑﻮﻛﺎﻧﻰ ﺗﻪ رﻧﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺑﻪ ر ﺑﺎراﻧﻰ
ﻧﺎﺳﻜﻮﻟﻪ ی و ﻧﻪ ﺷﻴﻤﻠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻛﻪ و ﺷﻪ ﻛﻪ ت ﭘﻰ ﻧﻪ ﺑﻰ ﭘﻴﺖ ﻟﻪ ﺳﻪ ر ﭼﻪ و م داﻧﻰ
ﻣﺎﭼﺖ ده ﻛﻢ ئﻴﻮاران ﮔﻪ ر ﺑﻮم ﺑﻴﻪ ئﻪ ﻳﻮاﻧﻰ ﭼﻮن ﻟﻪ ﺳﻪ رم واﺟﺒﻪ وه ک روژی ره ﻣﻪ زاﻧﻰ

برای دانلود رایگان اهنگ جرسه (ریمیکس هوش مصنوعی) با کیفیت خوب و عالی از خواننده محبوب حسن زیرک از سایت آی پاد موزیک از لینک زیر اقدام کنید:


دانلود آهنگ جدید حسن زیرک به نام جرسه (ریمیکس هوش مصنوعی) با لینک مستقیم با کیفیت اصلی و بالا :

کیفیت : اصلی 320
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

کیفیت : 128
فرمت : mp3
(با اینترنت نیم بهاء)

پخش آنلاینپخش آنلاین موزیک جرسه (ریمیکس هوش مصنوعی) حسن زیرک


دسته بندی : آهنگ ایرانی» آهنگ های ساخته شده با هوش مصنوعی» آهنگ های کردی» اهنگ های ساخته شده با هوش مصنوعی» پاپ» ریمیکس» همه آهنگ ها

سایر آهنگهای این هنرمند :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *